logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
   minus Klauzula informacyjna RODO Zbiornik Wodny "Brody Małe"
   minus Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco
   minus Klauzula informacyjna o pretwarzaniu danych osobowych na terenie ściezki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Burmistrz Szczebrzeszyna, Plac Tadeusza Kościuszki 1,  22-460 Szczebrzeszyn. Tel. 84 682 10 95. e-mail: um@szczebrzeszyn.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IODO@zeto.Lublin.pl.
  3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o której mowa w rozdziale 8a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
    w pkt. 3 celów, a następnie przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej Urzędu.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o której mowa w rozdziale 8a Kodeksu postępowania administracyjnego. 
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ilość odwiedzin: 771
Nazwa dokumentu: Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Kościk, inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Inspektor Ochrony Danych
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2021-03-05 14:57:52
Data udostępnienia informacji: 2021-03-05 14:57:52
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-05 15:02:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...