logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Szczebrzeszyna
   minus Zastępca Burmistrza
   minus Sekretarz Miasta i Gminy
   minus Skarbnik
   minus Kadencja 2002-2018
      minus Zastępca Burmistrza
      minus Sekretarz Miasta i Gminy
      minus Skarbnik
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Bożena Malec

 1. Uchwała Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie nr XVI/114/12 z dnia 2012-01-26 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.
 2. Uchwała Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie nr XVI/115/12 z dnia 2012-01-26 w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 20 maja 2019r.


II. KIEROWNICTWO URZĘDU

§ 10

Skarbnik jest głównym księgowym budżetu i wykonuje zadania i obowiązki wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych oraz ustawy dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

1. Do zadań Skarbnika Miasta i Gminy należy w szczególności:

 1. określanie zasad, trybu i terminów opracowywania materiałów do projektu budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej;

 2. przygotowywanie projektów uchwał rady w zakresie planowania, zmian, realizacji i wykonania budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej;

 3. opracowywanie projektów zarządzeń burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy;

 4. opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy;

 5. bieżąca analiza realizacji budżetu;

 6. udziela lub odmawia kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązania finansowego;

 7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

 8. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji

  gospodarczych i finansowych;

 9. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

 10. organizacja i nadzór nad księgowością budżetową i gospodarką finansową urzędu;

 11. sporządzanie sprawozdań budżetowych;

 12. pełnienie funkcji głównego księgowego w samorządowych jednostkach oświatowych;

 13. sporządzanie sprawozdań finansowych urzędu, wykonania budżetu JST oraz łącznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych podległych Radzie, oraz informacji opisowych z realizacji budżetu gminy, sporządzanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego;

 14. nadzór nad sprawami dotyczącymi podatków i opłat lokalnych;

 15. sprawowanie kontroli nad organizacją obiegu dokumentów;

 16. opracowuje regulamin wewnętrznej kontroli finansowej oraz sprawuje nad nią nadzór;

 17. organizuje rozliczenia z osiedlami i sołectwami;

 18. prowadzi kontrolę nad prawidłowością wykorzystania środków finansowych przekazywanych przez organy gminy jednostkom pozarządowym;

 19. zapewnia prawidłowe prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy;

 20. wypełnia obowiązki wynikające z przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej gminy;

 21. współpraca z Regionalną Izba Obrachunkową, bankami obsługującymi budżet gminy;

 22. wykonuje inne zadania zlecone przez burmistrza.

2. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą i realizacją zadań wykonywanych przez:

 1. ReferatFinansowy;
 2. ReferatPodatkowy;

Ilość odwiedzin: 4207
Nazwa dokumentu: Skarbnik
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Sekretarz Miasta i Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2006-09-15 12:59:33
Data udostępnienia informacji: 2006-09-15 12:59:33
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-07 15:18:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...