logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
   minus Stawki podatkowe
      minus Stawki obowiązujące w roku 2018
      minus Informacja dla podatników na rok 2018
      minus Stawki obowiązujące w roku 2019
      minus Informacja dla podatników na rok 2019
      minus Informacja dla podatników na rok 2020
      minus Informacja dla podatników na rok 2021
   plus Interpretacje przepisów prawa podatkowego
   minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Szczebrzeszyn.
   minus Jak załatwić sprawę
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że w 2019 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe:

 • uchwała  nr XLVIII/332/2018  Rady  Miejskiej  w  Szczebrzeszynie z dnia 26 października 2018 r. w  sprawie  obniżenia średniej ceny skupu  żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019r.  (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2018r,  poz.5102);
 • nie podjęto  nowej uchwały określającej  stawki podatku od nieruchomości - obowiązuje zatem uchwała  nr XXXVI/250/2017   Rady  Miejskiej  w  Szczebrzeszynie  z  dnia  30 października 2017r. w  sprawie  określenia wysokości  stawek  podatku  od nieruchomości obowiązujących  na terenie gminy Szczebrzeszyn na 2018r.  (Dz.Urz.Woj.Lub.  z 2017r. poz.4424);
 • nie podjęto  nowej uchwały określającej  stawki podatku od środków transportowych  - obowiązuje  zatem uchwała  nr XXIV/158/2016  Rady  Miejskiej  w  Szczebrzeszynie z  dnia  31 października 2016r. w  sprawie  określenia wysokości rocznych  stawek  podatku  od środków transportowych na rok 2017 (Dz.Urz.Woj.Lub.  z 201r. poz.4434).

Nadal obowiązują:

 • uchwała nr XXVI/174/2012  Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień  w podatku  od  nieruchomości na terenie  gminy
 • uchwała nr XXVI/174/2012  Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień  w podatku  od  nieruchomości na terenie  gminy  i  miasta  Szczebrzeszyn (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2012r, poz.4369)  wraz  ze  zmianą : uchwała Nr XXXVII/258/2013  z dnia 28 października 2013r. Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie (Dz.Urz.Woj.Lub. z   2013r  poz. 5007
 • uchwała  nr XXXVI/251/2017 2017  Rady  Miejskiej  w  Szczebrzeszynie  z  dnia  30 października 2017r. w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  (Dz.Urz.Woj.Lub.  z 2017r. poz. 4425)

Ww. uchwały są  dostępne  na  stronie  internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w  Szczebrzeszynie bip.szczebrzeszyn.pl (zakładka:  stawki podatkowe na 2019r.

Wzory  formularzy  deklaracji i informacji  podatkowych  oraz  inne  formularze  są  dostępne  na  stronie  internetowej bip.szczebrzeszyn.pl (zakładka: Jak  załatwić  sprawę ?; 7. Sprawy załatwiane przez referat podatkowy) oraz  w  Urzędzie  Miejskim w  Szczebrzeszynie:  Plac Tadeusza Kościuszki 1,  22-460 Szczebrzeszyn, pok. nr 11  (osoby fizyczne) lub pok.nr 10 (osoby prawne).

Jednocześnie  informuję, że w  2019 roku  w  zakresie  podatku  od  środków  transportowych  obowiązuje  wzór  deklaracji  określony  w  rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  dnia 13 grudnia  2018r.  (Dz.U.z 2018 poz.2436).

 

DOTYCZY  OSÓB  PRAWNYCH

Terminy składania  deklaracji podatkowych w danym roku:

 • na  podatek  od  nieruchomości  przez  osoby  prawne,  jednostki  organizacyjne  oraz  spółki  nieposiadające  osobowości  prawnej  do dnia  31 stycznia. ; ( formularz DN-1 i zał. ZN-1A; ZN-1B)
 • na  podatek  rolny  przez  osoby  prawne, jednostki  organizacyjne , w tym spółki nieposiadające  osobowości prawnej, współwłaściciele (osoby  fizyczne) z  osobami  prawnymi ( gmina, Skarb Państwa)  do 15 stycznia; ( formularz DR-1; i zał . ZR-1A; ZR-1B)
 • na  podatek  leśny  przez  osoby  prawne, jednostki  organizacyjne , w tym spółki nieposiadające  osobowości prawnej, współwłaściciele (osoby  fizyczne) z  osobami  prawnymi ( gmina, Skarb Państwa)  do 15 stycznia; (formularz  DL-1 i zał. ZL-1/A i ZL-1B
 • na podatek  od środków  transportowych  przez  osoby  fizyczne,  osoby  prawne i  jednostki  organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej

  do dnia  15 lutego ( formularz DT-1  i DT-1/A).

 

DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH (I SPÓŁEK CYWILNYCH)

Uwaga  !!!  Osoby  fizyczne  są  obowiązane  do  składania  informacji  podatkowych.

Termin  składania:

 • informacji  w sprawie podatku od nieruchomości (formularz IN-1 i zał. ZN-1A; ZN-1B),
 • informacji w sprawie podatku rolnego (formularz IR-1 i zał. ZR-1A; ZR-1B),
 • informacji w sprawie  podatku  leśnego (formularz IL-1 i zał. ZL-1A; ZL-1B),

przez  osoby  fizyczne  upływa 14  dni  od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku  podatkowego  lub  od  dnia  zaistnienia  zdarzenia  mającego  wpływ  na wysokość opodatkowania.

Jeżeli  nieruchomość  lub  obiekt  budowlany  stanowi  współwłasność  lub  znajduje  się  w  posiadaniu  osób  fizycznych  oraz   osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych  nieposiadających  osobowości  prawej  lub  spółek  nieposiadających  osobowości  prawnej, z wyjątkiem  osób  tworzących  wspólnotę mieszkaniową,  osoby  fizyczne  składają  deklarację  na zasadach  obowiązujących  osoby  prawne.

Termin  złożenia deklaracji na podatek  od środków  transportowych  przez  osoby  fizyczne,  jest  taki  sam  jak  dla osób  prawnych  i  jednostek  organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej  do dnia  15 lutego. (formularz DT-1 i DT-1/A)

Obowiązek  składania  deklaracji  i  informacji  dotyczy  również podatników  korzystających  ze zwolnień  na mocy  przepisów  ustawy  o  podatkach i opłatach  lokalnych.

Ww. deklaracje  i  informacje – po ich  uprzednim  wypełnieniu  należy  przesłać  pod  adres: Urząd  Miejski w  Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki, 1  22-460 Szczebrzeszyn  lub  złożyć  w  sekretariacie  Urzędu Miejskiego  w  Szczebrzeszynie  - pok.  nr 12.

 

INFORMACJE  OGÓLNE  dotyczące  zapłaty  podatków

Wpłat  podatku  od  nieruchomości, podatku rolnego, podatku  leśnego , podatku od środków  transportowych  należy  dokonywać  poprzez :

 • wpłatę w kasie  Urzędu  Miejskiego w  Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1,  22-460 Szczebrzeszyn,
 • wpłatę u  sołtysa (dotyczy wpłat od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości)
 • wpłatę na rachunek Gminy Szczebrzeszyn: BS Szczebrzeszyn, nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001

TERMINY  zapłaty podatków:

 • do dnia 15  każdego  miesiąca,  a za styczeń  do dnia 31 stycznia (termin zapłaty podatku    od  nieruchomości)  przez osoby   prawne,
 • do  dnia  15 każdego  miesiąca  (podatek  leśny) – osoby  prawne;
 • do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, i 15 listopada (podatek rolny) płatny w ratach proporcjonalnych  do czasu  trwania  obowiązku  podatkowego – osoby prawne i osoby fizyczne, u  których  roczna kwota podatku  przekracza  100,00zł, jeśli roczna kwota  podatku  jest mniejsza lub równa 100,00 zł  podatek jest płatny w  terminie I raty tj. do 15 marca,
 • do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, i 15 listopada -  (łączne zobowiązanie pieniężne) osoby fizyczne,   u  których  roczna kwota podatku  przekracza  100,00zł -  jeśli roczna kwota  podatku  jest mniejsza lub równa   100,00 zł  podatek jest płatny w  terminie I raty tj. do  15 marca  ,
 • do dnia 15 lutego i do dnia 15 września   ( podatek od środków transportowych) – wszystkie podmioty.

 

UWAGA  PODATNICY:

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) . W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania.

Obecnie najniższy koszt przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru wynosi 7,80 zł. Oznacza to, że w 2019 r. w przypadku, gdy kwota podatku, wynikająca ze zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, leśnym lub rolnym wyniesie mniej niż 7,80zł, stosowana będzie wyżej omówiona zasada.

Ilość odwiedzin: 4042
Nazwa dokumentu: Informacja dla podatników na rok 2019
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Maślany, kierownik referatu
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Maślany, kierownik referatu
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 10:48:39
Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 10:48:39
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-10 11:13:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...