logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne od dnia 01 stycznia 2021 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1.

1. Stanowisko pracy: Referent do spraw podatków w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.

Wymiar czasu pracy: pełny etat  

2. Niezbędne wymagania. Kandydat:

 • ma obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunek administracja),
 • co najmniej 2-letni staż pracy w strukturach administracji samorządowej, 
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):

 • biegła znajomość przepisów w szczególności z zakresu ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym oraz uregulowań dotyczących postępowania administracyjnego, a także przepisów regulujących ustrój samorządu gminnego.
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie spraw podatkowych dla przydzielonych obrębów geodezyjnych Gminy Szczebrzeszyn, a w tym:

 • Przygotowywanie materiałów do planu dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz sprawozdań z ich realizacji,
 • Prowadzenie rejestrów, ewidencji i wykazów podatkowych,
 • Naliczanie podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 • Przygotowywanie decyzji w sprawach podatkowych, w tym stosowania ulg i umorzeń podatkowych,
 • Przygotowywanie zaświadczeń o pomocy de minimis z zakresu prowadzonych spraw,
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • Bieżące prowadzenie i analizowanie kart gospodarstw i nieruchomości (min. wprowadzanie zmian geodezyjnych uaktualniających stan powierzchni) dla celów podatkowych.

4a. Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

Umowa o pracę z osobą, która wygra nabór na stanowisko referenta ds. podatków w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie zostanie zawarta na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca administracyjno-biurowa. Siedziba - Urząd Miejski w Szczebrzeszynie. Konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, sytuacje stresowe. systematyczne doskonalenie, szkolenia. Stanowisko pracy jest wyposażone w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa.

4b. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, 
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • podpisane oświadczenie kandydata: o pełnej zdolności do czynności prawnych   i korzystania z pełni praw publicznych, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że cieszy się nieposzlakowaną opinią, *
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach  przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta ds. podatków o następującej treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie nie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa zawartych w mojej ofercie pracy przez Burmistrza Szczebrzeszyna, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy - referenta ds. podatków w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie”.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych   (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.).

*Wymienione oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej http://bip.szczebrzeszyn.pl zakładka „Nabór do pracy – aktualne rekrutacje”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie (pok. Nr 12- sekretariat) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1 22-460 Szczebrzeszyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. podatków” w terminie do dnia 08 grudnia 2020 r. do godziny 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

7. Inne informacje:

 • Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Szczebrzeszyna, która w dniu 11 grudnia 2020r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego dokona otwarcia kopert z dokumentami aplikacyjnymi, sprawdzi ich kompletność i ustali termin przeprowadzenia rozmów z kandydatami, którzy zostali zakwalifikowani do dalszej części konkursu. 
 • Przy otwarciu kopert z aplikacjami mogą być obecni kandydaci.
 • Kandydaci spełniający wymogi formalne którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie bądź e-mailem i zaproszone do dalszej procedury rekrutacyjnej tj. rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
 • Informacje związane z procedurą naboru będą udzielane w dniach i godzinach pracy Urzędu pod numerem (84) 6821095 wew. 335
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.szczebrzeszyn.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
 • Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru będą niezwłocznie odesłane pocztą.

 

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - skan pdf
 2. Klauzula informacyjna
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Oświadczenia

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowała jedna kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 1. Marta Wachowicz zam. Szczebrzeszyn

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej
- Zbigniew Paprocha

Wybrany kandydat/kandydaci:

Wachowicz Marta

Informacja o wynikach naboru na stanowisko  referenta ds. podatków w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Marta  Wachowicz.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Marta Wachowicz spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w toku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego kandydatka wykazała się dobrą znajomością zagadnień wchodzących w zakres pracy na tym stanowisku co stanowi podstawę prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

Burmistrz Szczebrzeszyna
 /-/Henryk Matej

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Dochalska, kierownik referatu
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Matej, Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk, inspektor
Data wytworzenia informacji: 2020-11-24 09:38:36
Data udostępnienia informacji: 2020-11-24 09:38:36
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-24 09:38:36