logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
minusOgłoszenia
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Ogłoszenia: 2020 > grudzień > 2020-12-17
319.2020 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r, poz. 1057), zgodnie z uchwałą Nr XV/211/2020 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021 (Dz. U. Województwa Lubelskiego z dnia 19 listopada 2020 roku poz. 5612), Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

 • W ramach realizacji obowiązku szkolnego dowożenie uczniów z niepełnosprawnością z terenu gminy Szczebrzeszyn do szkół oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych na terenie miasta Zamościa przeznaczając na ten cel kwotę - 140 000 zł 

W roku 2020 na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania wydatkowano łącznie kwotę – 129 852,50 zł.

I. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn do dnia 7 stycznia 2021 roku (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego na rok 2021”. 
 2. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej http://szczebrzeszyn.pl/.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 12 stycznia 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Sala Konferencyjna. 

II. Warunki składania ofert.

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057).
 2. Wzór oferty dostępny jest na stronie www.bip.szczebrzeszyn.pl
 3. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r poz. 1057).
 4. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
  - wypis z właściwej ewidencji podmiotów,
  - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną,
  - aktualny statut i regulamin oferenta.
 5. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 6. Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne, prawidłowe i złożone w terminie.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania określa się od dnia 4 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 2. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
 3. 3.Warunki realizacji zadania:
  a/ zadanie realizowane będzie w dni nauki szkolnej,
  b/ dzieci będą dowożone samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, z zapewnieniem właściwej opieki,
  c/ odbiór i dowóz dzieci z przed miejsca zamieszkania.
 4. Zadanie ma być wykonane z należytą starannością oraz zgodnie z harmonogramem.

IV. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Szczebrzeszyna dokona oceny merytorycznej ofert.
 2. Przy ocenie ofert komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
  a/ możliwość realizacji zadania, w szczególności warunki lokalowe i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadanie;
  b/ kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania - ocena kosztów kalkulacji pod kątem ich celowości, efektywności wykonania;
  c/ przewidziana liczba odbiorców;
  d/ ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zlecanych zadań oraz rozliczania przekazanych na ten cel środków finansowych.
 3. Przewodniczący Komisji konkursowej niezwłocznie po zakończeniu prac komisji – nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych – przekazuje całość dokumentacji konkursowej Burmistrzowi Szczebrzeszyna.
 4. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Szczebrzeszyna. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert – nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych – zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej http://szczebrzeszyn.pl/.
 5. Dotacja może zostać przyznana więcej niż jednemu podmiotowi.
 6. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej po rozstrzygnięciu konkursu pomiędzy stronami, według wzoru Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057).
 7. W przypadku przyznania kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest do złożenia skorygowanej oferty (uwzględniającej wysokość przyznanych środków) na realizację zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057).
 8. W/w dokumenty mają być opieczętowane pieczęcią Oferenta oraz podpisane przez osoby upoważnione.
 9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem a Gminą Szczebrzeszyn.

Jednocześnie Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 04.01.2021r. Z możliwości wskazania swoich przedstawicieli do pracy w komisjach konkursowych wyłączone są organizacje i podmioty biorące udział w danym konkursie.

Załączniki do pobrania: 2020-12-17 15:29:27 - Treść ogłoszenia nr 319.2020 (178.73 kB)

Nazwa dokumentu: 319.2020 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Tyszko, Inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Matej; Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2020-12-17 14:18:23
Data udostępnienia informacji: 2020-12-17 14:18:23
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-17 15:30:38

Wersja do wydruku...